Album 2011 » 12.7.2011 Praha 8, Karlín - Main Point